Ciekawostki

Czytelnicza moda: tatuaże

W dzi­siej­szych cza­sach tatu­aże coraz mniej koja­rzą się z kry­mi­na­li­sta­mi, wię­zien­ny­mi izo­lat­ka­mi czy AIDS. Znacz­nie polep­szy­ły się warun­ki, w jakich pra­cu­ją tatu­ato­rzy, lep­sze są rów­nież mate­ria­ły, z któ­rych korzy­sta­ją pod­czas pra­cy, na jako­ści zyska­ły zwłasz­cza tusze, dzię­ki któ­rym dzia­ry utrzy­mu­ją świe­ży wygląd przez dłu­gie lata. Tatu­aże są świet­ną for­mą wyra­że­nia sie­bie, poka­za­nia swo­ich zain­te­re­so­wań, zazna­cze­nie tego, co jest dla danej oso­by w życiu naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ten spo­sób nie pod­kre­ślić swo­jej pasji do czy­ta­nia? Oto kolej­na por­cja tatu­aży inspi­ro­wa­nych ulu­bio­ny­mi książkami.

1984, Geo­r­ge Orwell


Ali­cja w Kra­inie Cza­rów, Lewis Carroll


Fol­wark zwie­rzę­cy, Geo­r­ge Orwell


Fran­ken­ste­in, Mary Shelley

 

Har­ry Pot­ter i wię­zień Azka­ba­nu, J.K. Rowling

 

Hob­bit, J.R.R. Tolkien

 

Kubuś Pucha­tek, A.A. Milne

 

Lew, cza­row­ni­ca i sta­ra sza­fa, C.S. Lewis

Mały Ksią­żę, Anto­ine de Saint-Exupéry

 

Mecha­nicz­na poma­rań­cza, Antho­ny Burgess

 

Moby Dick albo Wie­lo­ryb, Her­man Melville

 

W Doli­nie Mumin­ków, Tove Jansson

 

 

Pio­truś Pan, J.M. Barrie

 

Stu­dium w szkar­ła­cie, Arthur Conan Doyle

 

Tajem­ni­czy ogród, Fran­ces Hodg­son Burnett

 

Wład­ca pier­ście­ni, J.R.R. Tolkien

Autor: Oskar Grzelak

źró­dło: boredpanda

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy