Niestatystyczne ciekawostki o pisarzach

Udo­stęp­nij153Twe­et­nijPisa­rze to cie­ka­wi ludzie – nie tyl­ko ze wzglę­du na fascy­nu­ją­ce fabu­ły, któ­re opo­wia­da­ją. Czę­sto sami są boha­te­ra­mi zaska­ku­ją­cych (i praw­dzi­wych) histo­rii. Na przy­kład: czy wie­cie, że Aga­tha Chri­stie pew­ne­go raz zagi­nę­ła? Bez śla­du – jede­na­ście dni wyję­tych z życio­ry­su. Do dzi­siaj nikt nie wie, co się z nią wte­dy dzia­ło. Wie­czo­rem, 3 grud­nia 1926 roku Chri­stie poca­ło­wa­ła na dobra­noc swo­ją córecz­kę, wzię­ła samo­chód i odje­cha­ła w siną dal. Była już wte­dy bar­dzo popu­lar­ną pisar­ką, więc poszu­ki­wa­nia zakro­jo­no na sze­ro­ką ska­lę (oko­ło tysiąc poli­cjan­tów i 15 tysię­cy ochot­ni­ków). Bar­dzo szyb­ko zna­le­zio­no samo­chód – roz­bi­ty i porzu­co­ny nie­da­le­ko posia­dło­ści Christie’ch w Berk­shi­re.Opi­nia publicz­na burz­li­wie deba­to­wa­ła nad przy­czy­na­mi znik­nię­cia autor­ki. Czy było to upro­wa­dze­nie? Czy też celo­we zagra­nie, mają­ce zwięk­szyć szum wokół pisar­ki? A może nawet mor­der­stwo? W tym ostat­nim przy­pad­ku głów­nym podej­rza­nym był mąż, któ­ry (co nie było dla niko­go tajem­ni­cą) od dłuż­sze­go cza­su utrzy­my­wał romans z Nan­cy Neele. Rów­nie nie­spo­dzie­wa­nie jak znik­nę­ła, tak samo nie­ocze­ki­wa­nie się odna­la­zła. Po 11 dniach zauwa­żył ją jeden z muzy­ków w hote­lu Swan Hydro­pa­thic w Har­ro­ga­te. Oka­za­ło się, że Chri­stie zamel­do­wa­ła się jako The­re­sa Neele i twier­dzi­ła, że przy­by­ła wła­śnie z połu­dnio­wej Afry­ki. Autor­ka twier­dzi­ła, że stra­ci­ła pamięć i nie pamię­ta nic z tych dni, jed­nak wie­le osób podej­rze­wa, że cała akcja mia­ła być wyce­lo­wa­na w wia­ro­łom­ne­go męża (z któ­rym nota­be­ne roz­wio­dła się w 1928 … Czy­taj dalej Nie­sta­ty­stycz­ne cie­ka­wost­ki o pisa­rzach