Zapowiedzi

Potwierdzone! Dan Brown przyjedzie do Polski!

W paź­dzier­ni­ku do Pol­ski przy­je­dzie zna­ny z best­sel­le­rów “Kod Leonar­do Da Vin­ci”, “Anio­ły i Demo­ny’ i “Infer­no” Dan Brown! Infor­ma­cję, z oka­zji uro­dzin auto­ra, potwier­dzi­ła pre­zes wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga! Autor będzie gościem Festi­wa­lu Conrada.

Kolej­ną świet­ną wia­do­mo­ścią jest to, że już 3 paź­dzier­ni­ka do księ­garń na świe­cie i Pol­sce tra­fi naj­now­sza książ­ka “Ori­gin”! Powró­ci w niej Robert Lang­don i podob­nie jak w poprzed­nich utwo­rach Brow­na będzie się ona sku­piać na sym­bo­li­ce, sztu­ce, archi­tek­tu­rze i religii.

Dan Brown sprze­dał w ponad 200 mln kopii swo­ich ksią­żek na całym świecie.

Wię­cej o Danie Brow­nie może­cie prze­czy­tać TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy