Aktualności

Wodospad książek popłynie w Łodzi!

Cen­trum Łodzi peł­ne jest mura­li, ale w 2017 roku pla­no­wa­nych jest wię­cej inwe­sty­cji doty­czą­cych arty­stycz­nej aran­ża­cji prze­strze­ni publicz­nej. Mia­sto prze­zna­czy na ten cel 100 tys. zł, dodat­ko­we 150 tys. zł pocho­dzi od spon­so­rów.

Jed­ną z deko­ra­cji będzie spły­wa­ją­cy z okna wodo­spad ksią­żek, któ­ry pod koniec lip­ca poja­wi się przy ul. Piotr­kow­skiej 113. Za insta­la­cję odpo­wia­dać będzie Ali­cia Mar­tin z Hisz­pa­nii.

Co sądzi­cie o takim pomy­śle?:)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy