Ciekawostki

Posiadłość z Dumy i uprzedzenia została wystawiona na sprzedaż

Duma i uprze­dze­nie” to opo­wieść, któ­rą poznać mogli­śmy poprzez książ­kę, wzru­sza­ją­cy film i mini­se­rial z 1995 od BBC – ten z Coli­nem Fir­them w roli Pana Darcy’ego.

Wiej­ski dwo­rek zapre­zen­to­wa­ny w pro­duk­cji został wła­śnie wysta­wio­ny na sprze­daż. Budy­nek, w któ­rym miesz­ka­li fil­mo­wi Ben­ne­to­wie, jest dostęp­ny dla kup­ców za 11,6 milio­na dola­rów. Na całą posia­dłość skła­da­ją się 63 hek­ta­ry zie­mi wraz z pły­ną­cym na jej tere­nie strumieniem.

Sam budy­nek ofe­ru­je 891 m², a w tym sześć salo­nów, sie­dem sypial­ni, sześć łazie­nek oraz “aneks” – cho­ciaż w przy­pad­ku tej posia­dło­ści cięż­ko spo­dzie­wać się typo­we­go anek­su kuchennego.

źró­dło: buzzfeed

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy