Ciekawostki

Książkowe memy #1

Lubi­cie czy­tać? Głu­pie pyta­nie, ina­czej nie zaglą­da­li­by­ście na tę stro­nę. A czy lubi­cie czy­tać o… czy­ta­niu? Ist­nie­ją bowiem nie­zwy­kle traf­ne cyta­ty i obser­wa­cje zwią­za­ne z naszą pasją. Poni­żej subiek­tyw­ny wybór szcze­gól­nie inte­re­su­ją­cych.

Aga­tha Chri­stie


Woody Allen


ks. Paweł Ant­kie­wicz

Zaj­rzyj na kolej­ną stro­nę!

C.S. Lewis


Karol Dic­kens


Mie­czy­sław Kotar­biń­ski

Zaj­rzyj na kolej­ną stro­nę!

Emi­lia Clar­ke


Neil Gaiman


Sta­ni­sław Lem

Zaj­rzyj na kolej­ną stro­nę!

Piotr Adam­czyk


Ter­ry Prat­chett


David Mit­chell

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy