Ciekawostki

Książkowe memy #1

Lubi­cie czy­tać? Głu­pie pyta­nie, ina­czej nie zaglą­da­li­by­ście na tę stro­nę. A czy lubi­cie czy­tać o… czy­ta­niu? Ist­nie­ją bowiem nie­zwy­kle traf­ne cyta­ty i obser­wa­cje zwią­za­ne z naszą pasją. Poni­żej subiek­tyw­ny wybór szcze­gól­nie interesujących.

Aga­tha Christie


Woody Allen


ks. Paweł Antkiewicz

Zaj­rzyj na kolej­ną stronę!

C.S. Lewis


Karol Dickens


Mie­czy­sław Kotarbiński

Zaj­rzyj na kolej­ną stronę!

Emi­lia Clarke


Neil Gaiman


Sta­ni­sław Lem

Zaj­rzyj na kolej­ną stronę!

Piotr Adam­czyk


Ter­ry Pratchett


David Mitchell

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy