Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek: zwierzęta!

Pamię­ta­cie cykl o kre­atyw­nych zakład­kach? Na pew­no pamię­ta­cie! Pre­zen­to­wa­łem już zakład­ki kocie, zakład­ki w kształ­cie nóg, zakład­ki prze­róż­ne, a tak­że instruk­cję, jak wyko­nać zakład­kę w kształ­cie ser­ca.

Temat jed­nak jest napraw­dę nie­wy­czer­pa­ny, więc naj­wyż­sza pora do nie­go powró­cić. Mam nadzie­ję, że kolej­ny zbiór tak­że przy­pad­nie Wam do gustu. A w tym zbio­rze: i kudła­te, i łacia­te, prę­go­wa­ne i skrzy­dla­te, te co ska­czą i fru­wa­ją… do lek­tu­ry – oczy­wi­ście – zapra­sza­ją!

WIĘCEJ CIEKAWYCH ZAKŁADEK NA KOLEJNEJ STRONIE

WIĘCEJ CIEKAWYCH ZAKŁADEK NA KOLEJNEJ STRONIE

źró­dło: fubiz

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy