Zapowiedzi

HBO spali książki

A to w ramach pre­sti­żo­we­go cyklu emi­to­wa­ne­go na HBO Film, pro­duk­cji HBO. Mowa o adap­ta­cji “451 stop­ni Fah­ren­he­ita” Raya Bradbury’ego.

Świat, któ­ry stwo­rzył Brad­bu­ry, to świat przy­szło­ści, w któ­rej wiel­ką potę­gą sta­ją się Sta­ny Zjed­no­czo­ne, uwa­ża­ją­ce się za jed­no z naj­sil­niej­szych państw i pro­wa­dzą­ce bez­myśl­ną woj­nę z wszyst­ki­mi kra­ja­mi świa­ta. Jed­nak w samych Sta­nach nie odczu­wa się tego. Domy zbu­do­wa­ne z nie­pal­nych mate­ria­łów dają miesz­kań­com poczu­cie bezpieczeństwa.

W tym świe­cie zaka­za­na zosta­ła wszel­ka lite­ra­tu­ra, nie wol­no czy­tać ksią­żek ani ich posia­dać. Ich usu­wa­niem zaj­mu­ją się spe­cjal­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ni i wyszko­le­ni stra­ża­cy, a zna­le­zio­ne przez nich książ­ki zosta­ją spa­lo­ne. Ludzie w wiel­kim stop­niu są zma­ni­pu­lo­wa­ni przez media, poka­zu­ją­ce w kolo­ro­wych bar­wach nawet naj­więk­sze kata­stro­fy i klę­ski. Zachwia­na zosta­ła rów­nież war­tość rodzi­ny, bo żony nie mar­twią się o mężów, a dzie­ci są trak­to­wa­ne jak nie­po­trzeb­ny cię­żar. Ucznio­wie na zaję­ciach w szko­łach uczą się tyl­ko z fil­mów, co powo­du­je ich zezwie­rzę­ce­nie. Odre­ago­wu­ją w spe­cjal­nych „weso­łych mia­stecz­kach”, gdzie gabi­net luster zastą­pio­ny został tłu­cze­niem szyb, a samo­cho­dzi­ki i karu­ze­le super szyb­ki­mi samo­cho­da­mi. Doro­śli, swój wol­ny czas poświę­ca­ją inte­rak­tyw­ne­mu pro­gra­mo­wi tele­wi­zyj­ne­mu „Rodzin­ka”, gdzie mogą odgry­wać swo­ją wła­sną „rolę”, nie rusza­jąc się z domu.

W pala­cza ksią­żek wcie­li się Micha­el B. Jor­dan. Zbun­tu­je się on wobec swo­je­go dowód­cy, któ­re­go zagra Micha­el Shannon.

Opo­wieść Brad­bu­ry­’e­go, choć kul­to­wa, docze­ka­ła się do tej pory tyl­ko jed­nej adap­ta­cji filmowej.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy