Zapowiedzi

Cara Delevingne wydaje swoją pierwszą książkę!

Model­ka i aktor­ka zna­na z roli Enchan­tress w „Legio­nie samo­bój­ców” wyda­je swo­ją pierw­szą książ­kę. Poin­for­mo­wa­ła o tym na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie we wto­rek. We wpi­sie okre­śla swo­ją powieść jako książ­kę o dorastaniu.
Tytuł powie­ści to „Mir­ror Mir­ror” i opo­wia­da o histo­rii trój­ki nasto­la­tek (Red, Leo i Rose), któ­rych życie ule­ga dra­ma­tycz­nej zmia­nie, gdy umie­ra ich przy­ja­ciół­ka Naima – przed śmier­cią pozo­sta­wia­jąc po sobie sło­wo „prze­pra­szam”. Każ­da z dziew­czyn w róż­ny spo­sób radzi sobie z żało­bą: Rose roz­po­czy­na impre­zo­wać, Leo popa­da w depre­sję, nato­miast Red posta­na­wia dowie­dzieć się, jaki sekret skry­wa­ła Naima i czy ktoś jest odpo­wie­dzial­ny za śmierć przyjaciółki.

Ano­ther pinch me moment!! Anno­un­cing my first novel Mir­ror, Mir­ror, coming out this Octo­ber! SO EXCITED !!! Mir­ror, Mir­ror is a twi­sty coming-of-age sto­ry abo­ut sixte­en year old friends Red, Leo, Naima and Rose who are all try­ing to figu­re out who they are and navi­ga­te the mine­field of scho­ol and rela­tion­ships. Until it all chan­ges one day… (que sca­ry music ?) I love the­se cha­rac­ters so much, I love what they stand for, what this sto­ry repre­sents. The pro­cess of put­ting this novel toge­ther has been life chan­ging and some­thing I hold real­ly clo­se to my heart!! I can­not wait to sha­re with eve­ry­one! You can pre-order Mir­ror, Mir­ror now by clic­king on the link in my bio… lets start one big vir­tu­al book club!!! Cau­se I want us to talk abo­ut this time in life, self disco­ve­ry, friend­ship, pain, triumph!! Being a teena­ger!! The expe­rien­ces that sha­pe YOU! #Mir­ror­Mir­ror

Post udo­stęp­nio­ny przez Cara Dele­vin­gne (@caradelevingne)

W swo­im wpi­sie do zdję­cia na któ­rym pozu­je z manu­skryp­tem napisała:
„Uszczyp­nij­cie mnie! Zapo­wiedź mojej pierw­szej powie­ści ‘Mir­ror, Mir­ror’, któ­ra wycho­dzi w paź­dzier­ni­ku! Jestem taka pod­eks­cy­to­wa­na!!! ‘Mir­ror, Mir­ror’ jest opo­wie­ścią o trud­nym okre­sie doj­rze­wa­nia szes­na­sto­let­nich przy­ja­ciół Red, Leo, Naimy i Rose, któ­re pró­bu­ją dowie­dzieć się kim są oraz uczą się poru­szać po polu mino­wym szko­ły i związ­ków. Aż wszyst­ko nagle się zmienia…(pojawia się prze­raź­li­wa muzy­ka). Kocham te boha­ter­ki, kocham to, co sobą repre­zen­tu­ją w swo­jej histo­rii. Pro­ces two­rze­nia tej książ­ki zmie­nił moje życie i jest bli­ski moje­mu ser­cu! Nie mogę się docze­kać, aby podzie­lić się nią ze wszyst­ki­mi! Może­cie zamó­wić ‘Mir­ror, Mir­ror’ w przed­sprze­da­ży już teraz, kli­ka­jąc w link w moim bio… niech powsta­nie jeden wiel­ki klub książ­ko­wy!!! Ponie­waż chcę, aby­śmy poroz­ma­wia­li o tym cza­sie w życiu, o odkry­wa­niu sie­bie, przy­jaź­ni, bólu i trium­fie! Będąc nasto­lat­kiem! Doświad­cze­nia, któ­re CIEBIE kształtują!”

Pre­mie­ra książ­ki będzie mia­ła miej­sce 5 paź­dzier­ni­ka w Wiel­kiej Bry­ta­nii. To nie jedy­na aktor­ka, któ­ra wzię­ła się za pisa­nie. Nie­daw­no zapo­wia­da­li­śmy książ­kę Kry­sten Ryt­ter.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy