Zapowiedzi

Stephen King i Richard Chizmar wspólnie napisali książkę!

Przy zaan­ga­żo­wa­niu wydaw­nic­twa Ceme­te­ry Dan­ce, wraz z kole­gą po fachu Richar­dem Chi­zma­rem, Ste­phen King napi­sał nową wyjąt­ko­wą powieść „Gwendy’s But­ton Box”. Akcja opo­wie­ści roz­gry­wa się ponow­nie w Castle Rock, małym mia­stecz­ku w sta­nie Maine, choć wyda­wać się mogło, że King poże­gnał się z tym miej­scem w „Skle­pi­ku z marzeniami”.

Boha­ter­ką nowej powie­ści jest 12-let­nia dziew­czyn­ka – Gwen­dy, nato­miast akcja opo­wie­ści cofa nas do 1974 roku. Na pod­sta­wie tego, co zosta­ło ujaw­nio­ne do tej pory, But­ton Box wyda­je się wyprze­dzać wszyst­kie histo­rie Kings, któ­rych akcja roz­gry­wa­ła się w Castle Rock, oprócz oczy­wi­ście „Cia­ła” ze zbio­ru opo­wia­dań „Czte­ry Pory Roku”. Akcja umiesz­czo­na jest mniej wię­cej w cza­sie, kie­dy John­ny Smith – ran­ny jasno­widz ze „Stre­fy Śmier­ci”, budzi się ze śpiącz­ki. Bio­rąc to pod uwa­gę, inte­re­su­ją­ce będzie, czy w nowej opo­wie­ści poja­wią się zna­jo­me postacie.
Cały pro­ces pisar­ski zajął obu pisa­rzom oko­ło mie­sią­ca. Począt­ko­wo obaj spę­dzi­li kil­ka tygo­dni wymie­nia­jąc się swo­imi notatkami.

Ste­ve przy­słał mi pierw­szy frag­ment opo­wia­da­nia” – opo­wia­dał o wspól­nej pra­cy Chi­zmar. „Doda­łem spo­ro i wysła­łem z powro­tem do nie­go. Zatwier­dził, po czym prze­słał z powro­tem do mnie, abym ja zatwier­dził. I tak robi­li­śmy od nowa – każ­dy wysy­łał swo­je szki­ce. Wtem oka­za­ło się, że mamy w swo­ich rękach całą nowe­lę. Każ­dy z nas miał swo­bo­dę w popra­wia­niu sie­bie na wza­jem i doda­wa­nia nowym pomy­słów i postaci”.

Książ­ka wycho­dzi w tym samym cza­sie, kie­dy J.J. Abrams odtwa­rza nowy 10 odcin­ko­wy serial Hulu, któ­ry łączy sze­reg innych opo­wia­dań Kin­ga, w tym „Mise­ry”, „Skle­pi­ku z marze­nia­mi” oraz „Lśnie­nie”, acz­kol­wiek nie wszyst­kie z tych, któ­re poja­wi­ły się w tra­ile­rze zapo­wia­da­ją­cym serię mają ści­sły zwią­zek z mia­stecz­kiem Castle Rock. Cie­ka­we czy „Gwendy’s But­ton Box” oka­że się czę­ścią tego serialu?

King zna­ny jest ze swo­jej współ­pra­cy z inny­mi auto­ra­mi w prze­szło­ści. Nale­żał do nich m.in. Peter Straub, z któ­rym pra­co­wał przy przy „Tali­zma­nie”, a potem przy jego sequ­elu „Czar­ny Dom”. Pisarz współ­pra­co­wał też już wcze­śniej z Chi­zma­rem. Tym razem, jak mówił, Chi­zmar pomógł mu w momen­cie, kie­dy nie mógł ukoń­czyć swo­jej histo­rii, poka­zu­jąc mu w spo­sób pełen sty­lu i polo­tu jak wyjść z impasu.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy