Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek: nogi!

Daw­no nie podzi­wia­li­śmy kre­atyw­nych zakła­dek, praw­da? Sło­wo-klucz na dziś to “nogi”. Zdzi­wi­cie się, w jak wie­lu warian­tach moż­na wyko­rzy­stać je, by ten książ­ko­wy gadżet. W zakład­kach tego typu spe­cja­li­zu­je się m.in. fir­ma MyBO­OK­mark, któ­rej pro­duk­ty znaj­dzie­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy