Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część druga

Szczę­ście to książ­ki, a biblio­te­ka to wie­le ksią­żek, czy­li: wie­le szczę­ścia. Choć wszyst­kie mają taki sam cel, to każ­da jest inna, a nie­któ­re z nich – wyjąt­ko­wo pięk­ne. Wróć­my do cyklu o naj­pięk­niej­szych biblio­te­kach na świe­cie (pierw­szy odci­nek znaj­dzie­cie tutaj). Odwie­dzi­my dziś m.in.Kolumbię, Kana­dę oraz USA . Koniecz­nie daj­cie znać, któ­rą z nich chcie­li­by­ście odwie­dzić. Oraz napisz­cie, czy w Waszej oko­li­cy znaj­du­je się pięk­na biblio­te­ka, któ­rą chcie­li­by­ście się pochwa­lić. Zaj­rzyj­cie też do czę­ści pierw­szej zesta­wie­nia, o TUTAJ.

Nowojorska Biblioteka Publiczna w USA

źró­dło wiki­pe­dia i melanzane1013 flickr


Biblioteka Virgilio Barco w Kolumbii

źródło flickr Jairo Benavides P.

Biblio­te­ka i archi­wum Kana­dy w Ottawie

źró­dło wikipedia


Biblioteka Codrington, Uniwersytet w Oxfordzie, Anglia 

źródło flickr Beth Hoffman

Biblio­te­ka Naro­do­wa Austrii w Wiedniu

źró­dło flickr Her­nán Piñe­rajoisey­sho­waa


Biblioteka Narodowa w Brazylii, Rio de Janeiro

źró­dlo wikipedia

Klasztor i Biblioteka Świętego Franciszka, Lima w Peru

źró­dło: wikipedia


Biblioteka Centralna Bristol, Anglia

źró­dło flickr Ste­ve Cadman


Biblioteka Publiczna w Bostonie, USA

źró­dło wikipedia


Stanowa Biblioteka Południowej Australii, Adelajda, Australia

źró­dło fli­crk run­mon­ty i wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy