Zapowiedzi

Krysten Ritter z debiutem literackim

Bon­fi­re” to tytuł debiu­tanc­kiej powie­ści Kry­sten Rit­ter, ame­ry­kań­skiej aktor­ki naj­bar­dziej zna­nej z roli Jes­si­ki Jones i byłej modelki.

Pre­mie­ra książ­ki prze­wi­dzia­na jest na listo­pad 2017. Aktor­ka pisa­ła pomię­dzy zdję­cia­mi do dru­gie­go sezo­nu seria­lu “Jes­si­ca Jones”. Za rolę super­bo­ha­ter­ki Rit­ter otrzy­ma­ła dwie nomi­na­cje do Satur­na: w kate­go­rii naj­lep­sza aktor­ka w seria­lu tele­wi­zyj­nym oraz naj­lep­sza aktor­ka w seria­lu dramatycznym.

Bon­fi­re” opo­wia­dać będzie o Abby Wil­liams, praw­nicz­ki zaj­mu­ją­cej się ochro­ną śro­do­wi­ska pocho­dzą­cej z małe­go mia­stecz­ka. Po 10 latach powra­ca ona do nie­go, by zba­dać kwe­stię fir­my podej­rza­nej o zatru­wa­nie wody che­mi­ka­lia­mi. Docho­dze­nie zmu­si ją do zmie­rze­nia się z prze­szło­ścią, któ­rą pró­bo­wa­ła wyprzeć oraz z tyra­nem z cza­sów licealnych.

Wydaw­cą powie­ści będzie Crown Archetype.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy