Ciekawostki

Masz milion funtów? Możesz kupić dom Tolkiena

76 Sand­field Road w Oxfor­dzie, jeden z domów J.R.R. Tol­kie­na, został wysta­wio­ny na sprze­daż z ceną wywo­ław­czą wyno­szą­cą 1,25 mln funtów.
Tol­kien i jego żona Edith prze­nie­śli się do tej posia­dło­ści 30 mar­ca 1953 roku, opusz­cza­jąc 99 Holy­well Stre­et w cen­trum Oxfor­du. Miesz­ka­li tam do lip­ca 1968, a potem prze­pro­wa­dzi­li się do Poole. Nad gara­żem – w któ­rym Tol­kien trzy­mał książ­ki i przyj­mo­wał gości – wid­nie­je kamien­na tabli­ca z napi­sem: „J.R.R. Tol­kien żył tutaj w latach 1953–1968”.

Agen­ci nie­ru­cho­mo­ści opi­su­ją posia­dłość następująco:

Impo­nu­ją­cy dom z pię­cio­ma sypial­nia­mi był nie­gdyś domem rodzin­nym słyn­ne­go J.R.R. Tol­kie­na (1953–1968). Usy­tu­owa­ny jest na zachod­niej stro­nie jed­nej z naj­bar­dziej pożą­da­nych loka­li­za­cji w mie­ście. Roz­sze­rzo­ne i dobre pro­por­cje zakwa­te­ro­wa­nia gwa­ran­tu­ją dwa pię­tra z dodat­ko­wym poko­jem na pod­da­szu słu­żą­cym jako sala do ćwi­czeń. Posia­dłość zapew­nia dogod­ny dostęp do szpi­ta­la Heading­ton i Oxfrod Bro­okes University.

źró­dło: scot­t­fra­ser: Let­ting and Esta­te Agents Oxford

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy