Zapowiedzi

David Lagercrantz, autor kontynuacji Millennium, odwiedzi Polskę

Nasz kraj odwie­dzi David Lager­crantz, następ­ca Stie­ga Lars­so­na kon­ty­nu­ują­cy jego serię “Mil­len­nium”. Pisarz będzie gościem War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki, spo­tka­nie z nim jest zapla­no­wa­ne na 20 maja na godzi­nę 12:30. Wizy­ta zwią­za­na będzie z zapo­wie­dzia­ną pre­mie­rą pią­tej czę­ści cyklu, “Męż­czy­zna, któ­ry gonił swój cień”, któ­rej świa­to­wa pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 7 wrze­śnia tego roku.

Lis­beth Salan­der odby­wa karę w wię­zie­niu dla kobiet Flod­ber­ga i sta­ra się nie wcho­dzić w żad­ne kon­flik­ty. Ale pew­ne­go dnia sta­je w obro­nie prze­śla­do­wa­nej dziew­czy­ny z Ban­gla­de­szu i ście­ra się z przy­wód­czy­nią wię­zien­ne­go gan­gu. Tym­cza­sem Hol­ger Palm­gren infor­mu­je Lis­beth, że posia­da doku­men­ty, któ­re rzu­ca­ją nowe świa­tło na wyda­rze­nia z jej dzie­ciń­stwa. Haker­ka pro­si o pomoc Mika­ela Blom­kvi­sta. Śledz­two dopro­wa­dza ich do Leo Man­n­he­ime­ra, boga­te­go makle­ra giełdowego.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy