Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część trzecia!

Wra­ca­my do podró­ży przez świat pierw­szych zdań powie­ści, co Wy na to? Pierw­sze zda­nie to zara­zem pierw­szy kon­takt ze świa­tem przed­sta­wio­nym, czę­sto decy­du­je ono o tym, czy w ogó­le się­gnie­my po dany tekst, nic więc dziw­ne­go, że wie­lu auto­rów poświę­ca mu tyle uwa­gi. Rezul­ta­tem są zgrab­ne, krót­kie for­my, zapa­da­ją­ce w pamięć i prze­cho­dzą­ce do histo­rii. Jak poniż­sze… Poprzed­ni wpi­sy znaj­dzie­cie tutajtutaj.

Dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go listo­pa­da 1997 roku Wero­ni­ka uzna­ła, że nad­szedł wresz­cie czas, by popeł­nić samo­bój­stwo.
Pau­lo Coel­ho – Wero­ni­ka posta­na­wia umrzeć

Lesio Kuba­jek posta­no­wił sobie, że zamor­du­je per­so­nal­ną.
Joan­na Chmie­lew­ska – Lesio

Pani Dal­lo­way powie­dzia­ła, że sama kupi kwia­ty.
Vir­gi­nia Woolf – Pani Dal­lo­way

Ist­nie­ją ludzie, któ­rzy wywo­łu­ją duchy – ja wywo­łu­ję cia­ła.
Sal­wa an-Nu’ajmi – Smak mio­du

Nina mia­ła osiem lat, gdy z nie­ba spa­dły anio­ły.
Anna Kań­toch – Tajem­ni­ca Dia­bel­skie­go Krę­gu

Ogon kome­ty prze­ci­nał blask jutrzen­ki niczym czer­wo­na szra­ma krwa­wią­ca ponad tur­nia­mi Smo­czej Ska­ły, rana zada­na różo­wo-pur­pu­ro­we­mu nie­bu.
Geo­r­ge R.R. Mar­tin – Star­cie kró­lów

Pod koniec zimy sie­dem­na­ste­go roku moje­go życia mama stwier­dzi­ła, że wpa­dłam w depre­sję.
John Gre­en – Gwiazd naszych wina

Pisarz nigdy nie zapo­mi­na dnia, w któ­rym po raz pierw­szy przyj­mu­je pie­nią­dze lub pochleb­stwo w zamian za opo­wieść.
Car­los Ruiz Zafón – Gra anio­ła

Wszyst­kie szczę­śli­we rodzi­ny są do sie­bie podob­ne, każ­da nie­szczę­śli­wa rodzi­na jest nie­szczę­śli­wa na swój spo­sób.
Lew Toł­stoj – Anna Kare­ni­na

Jestem Lestat.
Anna Rice – Kró­lo­wa potę­pio­nych

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy