Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część trzecia!

Wra­ca­my do podró­ży przez świat pierw­szych zdań powie­ści, co Wy na to? Pierw­sze zda­nie to zara­zem pierw­szy kon­takt ze świa­tem przed­sta­wio­nym, czę­sto decy­du­je ono o tym, czy w ogó­le się­gnie­my po dany tekst, nic więc dziw­ne­go, że wie­lu auto­rów poświę­ca mu tyle uwa­gi. Rezul­ta­tem są zgrab­ne, krót­kie for­my, zapa­da­ją­ce w pamięć i prze­cho­dzą­ce do histo­rii. Jak poniż­sze… Poprzed­ni wpi­sy znaj­dzie­cie tutajtutaj.

Dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go listo­pa­da 1997 roku Wero­ni­ka uzna­ła, że nad­szedł wresz­cie czas, by popeł­nić samobójstwo.
Pau­lo Coel­ho – Wero­ni­ka posta­na­wia umrzeć

Lesio Kuba­jek posta­no­wił sobie, że zamor­du­je personalną.
Joan­na Chmie­lew­ska – Lesio

Pani Dal­lo­way powie­dzia­ła, że sama kupi kwiaty.
Vir­gi­nia Woolf – Pani Dalloway

Ist­nie­ją ludzie, któ­rzy wywo­łu­ją duchy – ja wywo­łu­ję ciała.
Sal­wa an-Nu’aj­mi – Smak miodu

Nina mia­ła osiem lat, gdy z nie­ba spa­dły anioły.
Anna Kań­toch – Tajem­ni­ca Dia­bel­skie­go Kręgu

Ogon kome­ty prze­ci­nał blask jutrzen­ki niczym czer­wo­na szra­ma krwa­wią­ca ponad tur­nia­mi Smo­czej Ska­ły, rana zada­na różo­wo-pur­pu­ro­we­mu niebu.
Geo­r­ge R.R. Mar­tin – Star­cie królów

Pod koniec zimy sie­dem­na­ste­go roku moje­go życia mama stwier­dzi­ła, że wpa­dłam w depresję. 
John Gre­en – Gwiazd naszych wina

Pisarz nigdy nie zapo­mi­na dnia, w któ­rym po raz pierw­szy przyj­mu­je pie­nią­dze lub pochleb­stwo w zamian za opowieść.
Car­los Ruiz Zafón – Gra anioła

Wszyst­kie szczę­śli­we rodzi­ny są do sie­bie podob­ne, każ­da nie­szczę­śli­wa rodzi­na jest nie­szczę­śli­wa na swój sposób.
Lew Toł­stoj – Anna Karenina 

Jestem Lestat.
Anna Rice – Kró­lo­wa potępionych

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy