Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć – część druga!

Pamię­ta­cie, że boha­ter “Dżu­my” Alber­ta Camu­sa tak dłu­go dopiesz­czał pierw­sze zda­nie swo­jej powie­ści, że nigdy nie napi­sał dru­gie­go? Są jed­nak pisa­rze, któ­rzy potra­fi­li pogo­dzić uło­że­nie ide­al­ne­go pierw­sze­go zda­nia i ukoń­cze­nie tek­stu; co wię­cej – prze­szli do histo­rii. Zapra­szam więc do zapo­zna­nia się z kolej­nym zbio­rem tych pere­łek. Poprzed­ni znaj­dzie­cie tutaj.

Zapy­ta­łem pana Osa­wę, czy kie­dyś kogoś ude­rzył pod­czas kłótni.
Haru­ki Mura­ka­mi — Milczenie

Idea wiecz­ne­go powro­tu ma w sobie coś tajemniczego.
Milan Kun­de­ra — Nie­zno­śna lek­kość bytu

Tyler zała­twia mi pra­cę kel­ne­ra, a potem wpy­cha mi do ust lufę pisto­le­tu i mówi, że aby osią­gnąć życie wiecz­ne, po pierw­sze, trze­ba umrzeć.
Chuck Palah­niuk — Fight Club

Wszyst­kie moje samo­bój­stwa były nieudane.
Eric-Emma­nu­el Schmitt — Kie­dy byłem dzie­łem sztuki

Jasno­wło­sy chło­piec zsu­nął się ze ska­ły i zaczął iść ostroż­nie w kie­run­ku laguny.
Wil­liam Gol­ding — Wład­ca much

Cóż tam, panie, w polityce?
Sta­ni­sław Wyspiań­ski — Wesele

Jest praw­dą powszech­nie zna­ną, że samot­ne­mu a boga­te­mu męż­czyź­nie brak do szczę­ścia tyl­ko żony.
Jane Austen — Duma i uprzedzenie

Do tego, żeby moc zara­biać na życie jako goniec kon­ny, mawiał zwy­kle Aple­gatt wstę­pu­ją­cym do służ­by mło­dzi­kom, potrzeb­ne są dwie rze­czy – zło­ta gło­wa i żela­zna dupa.
Andrzej Sap­kow­ski — Czas pogardy

Na począt­ku lip­ca, gdy żar lał się z nie­ba, pod wie­czór pewien mło­dzian wychy­nął ze swej komór­ki, któ­rą odnaj­mo­wał od loka­to­rów w zauł­ku S‑nym i nie­spiesz­nie, jak­by nie mogąc się zde­cy­do­wać, dokąd iść, skie­ro­wał swe kro­ki w stro­nę mostu K‑go.
Fio­dor Dosto­jew­ski — Zbrod­nia i kara

Myśli­cie pew­nie, że ktoś, komu gro­zi trzy­dzie­ści lat wię­zie­nia i stu­mi­lio­no­wa grzyw­na, zechce pójść na ugo­dę i roze­grać wszyst­ko uczciwie.
Jor­dan Bel­fort — Polo­wa­nie na Wil­ka z Wall Street

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy