Zapowiedzi

BBC przygotuje film dokumentalny o życiu Terry‘ego Pratchetta

Jesz­cze w tym roku na BBC2 ma zostać zapre­zen­to­wa­ny film doku­men­tal­ny przed­sta­wia­ją­cy życie Sir Terry’ego Prat­chet­ta zaty­tu­ło­wa­ny “Ter­ry Prat­chett: Back in Black”. W pro­duk­cji wystą­pią m.in. Neil Gaiman oraz Val McDer­mid oraz wie­lo­let­ni asy­stent pisa­rza – Rob Wil­kins. W roli gło­su Terry’ego Prat­chet­ta wystą­pi Paul Kaye.


Cze­go może­my spo­dzie­wać się po pro­duk­cji? Na pew­no infor­ma­cji o szkol­nych latach Terry’ego, któ­re te wspo­mi­nał jako coś trud­ne­go, o powsta­wa­niu best­sel­le­ro­we­go Świa­ta Dys­ku czy o zma­ga­niach pisa­rza z cho­ro­bą. Przed­sta­wi­cie­le sta­cji sko­men­to­wa­li pro­duk­cję nastę­pu­ją­co: Jest to film doku­men­tal­ny, ale też sur­re­ali­stycz­ny, dow­cip­ny i nie­sa­mo­wi­cie przej­mu­ją­cy.

Jeśli dotrzy­ma­ją sło­wa, to “Ter­ry Prat­chett: Back in Black” wier­nie odda syl­wet­kę twór­cy.

Teren­ce David John Prat­chett to bry­tyj­ski pisarz odzna­czo­ny Orde­rem Impe­rium Bry­tyj­skie­go w kla­sie Offi­cer za zasłu­gi dla lite­ra­tu­ry w 1998 roku. Dzie­sięć lat póź­niej otrzy­mał tytuł szla­chec­ki. Naj­bar­dziej zna­ny był z serii o Świe­cie Dys­ku, któ­ra sprze­da­ła się w ponad 85 milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie. Pisał do same­go koń­ca mimo wal­ki z cho­ro­bą Alzhe­ime­ra. Zasły­nął tak­że kam­pa­nią na rzecz euta­na­zji, gdyż prze­ra­ża­ła go per­spek­ty­wa egzy­sten­cji bez peł­ni władz umy­sło­wych.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy