Zapowiedzi

George R.R. Martin o Wichrach zimy

Jeden z czy­tel­ni­ków blo­ga Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na nie ugryzł się w język i zapy­tał pisa­rza, czy wia­do­mo coś o “Wichrach zimy”, ponie­waż od ostat­niej infor­ma­cji w tym tema­cie minął już rok. I chwa­ła mu za to, bo Mar­tin odpowiedział!

Nie­ste­ty odpo­wiedź nie jest spe­cjal­nie opty­mi­stycz­na, gdyż twór­ca wyznał, że szó­sty tom “Pie­śni lodu i ognia” nie jest jesz­cze ukoń­czo­ny i choć ma nadzie­ję, że powieść uka­że się jesz­cze w tym roku… to rok temu tak­że liczył, że wyro­bi się na pre­mie­rę w 2016. Dodał też, że uczy­nił postę­py w pra­cy, ale te nie są tak duże, jak tego oczekiwał.

Przy­po­mnij­my jed­nak, że nie jest to nic nie­zwy­kłe­go – poprzed­nie książ­ki z serii tak­że uka­zy­wa­ły się ze spo­ry­mi opóź­nie­nia­mi, a czas ocze­ki­wa­nia wyna­gra­dza­ły fanom zarów­no obję­tość, jak i jakość pro­zy Martina.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy