Zapowiedzi

Najnowsza książka Dana Browna z datą premiery w Polsce!

Nie­sa­mo­wi­ta grat­ka dla fanów twór­czo­ści Dana Brow­na! Jego naj­now­sza książ­ka uka­że się w Pol­sce tego same­go dnia co na świe­cie – 26 wrze­śnia 2017.

Będzie to “Ori­gin” (Pocho­dze­nie), czy­li pią­ta część cyklu. Poja­wi się w niej oczy­wi­ście Robert Lang­don, któ­ry będzie musiał sta­wić czo­ła dwóm pyta­niom nie­zwy­kle waż­nym dla ludz­ko­ści. Dokład­na fabu­ła tra­dy­cyj­nie już jest utrzy­ma­na w tajemnicy.

Pol­skim wydaw­cą “Pocho­dze­nia” będzie wydaw­nic­two Sonia Dra­ga, zaś bry­tyj­skim – Trans­world będą­cy czę­ścią Pen­gu­in Ran­dom House.
Mają­tek Dana Brow­na sza­co­wa­ny jest na 178 mln dola­rów. Na świe­cie sprze­da­ło się ok. 200 mln egzem­pla­rzy jego książek.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy