Ciekawostki

Pierwsze zdania książek, które zapadają głęboko w pamięć

Spo­ty­ka­cie się cza­sem z sytu­acją, w któ­rej pierw­sze zda­nie książ­ki zapa­da Wam w pamięć i zosta­je z Wami na dłu­go? Czę­sto mówi się, że wybo­ru lek­tu­ry doko­nu­je­my wła­śnie po pierw­szym zda­niu i nie­jed­ne warsz­ta­ty lite­rac­kie powie­dzą Wam, że jest ono naj­waż­niej­sze. Pewien boha­ter “Dżu­my” Alber­ta Camu­sa tak dłu­go dopiesz­czał to jed­no zda­nie, że nigdy nie wyszedł poza nie – gdyż musia­ło być ide­al­ne. Część dru­ga tutaj.

Oto kil­ka pierw­szych zdań roz­ma­itych powie­ści. Pozna­li­by­ście, skąd pocho­dzą? Zapa­dły Wam w pamięć? Jakie pozy­cje dopi­sa­li­by­ście do tej listy?

Kie­dy zacho­dzi­ło wła­śnie gorą­ce wio­sen­ne słoń­ce, na Patriar­szych Pru­dach zja­wi­ło się dwu obywateli
Micha­ił Buł­ha­kow — Mistrz i Małgorzata

pierwsze_zdania1

Czy uda­ło­by mi się spo­tkać Magę?
Julio Cor­ta­zar — Gra w klasy

pierwsze_zdania2

Jest to opo­wieść o pew­nej rodzi­nie, a ponie­waż poja­wia się w niej duch, moż­na ją nazwać histo­rią o duchach.
Mitch Albom — Jesz­cze jeden dzień

pierwsze_zdania3

Louis Cre­ed stra­cił ojca, gdy miał zale­d­wie trzy lata; nigdy nie poznał swych dziad­ków i nie ocze­ki­wał bynaj­mniej, że wkra­cza­jąc w wiek śred­ni, znaj­dzie nowe­go ojca, jed­nak­że tak wła­śnie się sta­ło – choć, jak wypa­da doro­słe­mu męż­czyź­nie, spo­ty­ka­ją­ce­mu tak póź­no czło­wie­ka, któ­ry winien odgry­wać tę rolę, nazwał go przyjacielem.
Cmę­tarz zwie­żąt — Ste­phen King

pierwsze_zdania4

We wto­rek zbu­dzi­łem się o tej porze bez­dusz­nej i nikłej, kie­dy wła­ści­wie noc się już skoń­czy­ła, a świt nie zdą­żył jesz­cze zacząć się na dobre.”
Witold Gom­bro­wicz — Ferdydurke

pierwsze_zdania5

Mari­na powie­dzia­ła mi kie­dyś, że wspo­mi­na­my tyl­ko to, co nigdy się nie wydarzyło.
Car­los Ruiz Zafón — Marina

pierwsze_zdania6

Pań­stwo Dur­sley­owie spod nume­ru czwar­te­go przy Pri­vet Dri­ve mogli z dumą stwier­dzić, że są cał­ko­wi­cie nor­mal­ni, chwa­ła Bogu.
J.K. Row­ling — Har­ry Pot­ter i Kamień Filozoficzny

pierwsze_zdania7

I wte­dy zoba­czy­łem Wahadło.
Umber­to Eco — Waha­dło Foucaulta

pierwsze_zdania8

Jack Tor­ran­ce pomy­ślał: nad­gor­li­wy kutasina.
Ste­phen King — Lśnienie

pierwsze_zdania9

Ten sce­na­riusz powta­rzał się każ­de­go roku.
Stieg Lars­son — Męż­czyź­ni, któ­rzy nie­na­wi­dzą kobiet

pierwsze_zdania10

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy