Zapowiedzi

Joe Hill z nową książką w 2017 roku

Joe Hill, zawo­do­wo pisarz, a pry­wat­nie syn Ste­phe­na Kin­ga, oznaj­mił, że zakoń­czył pra­ce nad swo­ją szó­stą książ­ką – a dokład­niej nad ostat­nią z wcho­dzą­cych w jej skład nowel.

Na “Stran­ge Weather” mają się bowiem zło­żyć czte­ry tek­sty: “Loaded”, “Rain”, “Aloft” oraz “Snap­shot, 1988”. Dwie pierw­sze ist­nie­ją póki co w pierw­szej wer­sji, zaś “Aloft” wyma­ga już wyłącz­nie ostat­nie­go dopiesz­cze­nia. Naj­mniej zaawan­so­wa­ne są pra­ce nad “Snap­shot, 1988” – para­dok­sal­nie, bo histo­ria ta oka­za­ła się na łamach “Ceme­te­ry Dan­ce Publi­ca­tions”, ale Hill uznał, że musi roz­bu­do­wać ją o kolej­ny roz­dział.

Co cie­ka­we, pra­wa do ekra­ni­za­cji “Snap­shot, 1988” zosta­ły już sprze­da­ne. Zaku­pi­ła je wytwór­nia Uni­ver­sal. Za sce­na­riusz odpo­wia­dać mają Mike Fla­na­gan i Jeff Howard. Histo­ria opo­wia­da o nasto­lat­ku opie­ku­ją­cym się  cier­pią­cą na pro­ble­my z pamię­cią sta­rusz­ką. Oka­zu­je się jed­nak, że daw­na gospo­sia nie cier­pi wsku­tek cho­ro­by, a zosta­je ze swo­ich wspo­mnień okra­da­na.

Zbio­rek ma uka­zać się jesie­nią 2017 roku. Pisarz oznaj­mił, że w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je kolej­ne krót­kie histo­rie, w ramach odpo­czyn­ku po ostat­nich dłu­gich powie­ściach.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy