Choinka z książek w twoim domu?

Udo­stęp­nij798Twe­et­nij Jest taki dzień, bar­dzo cie­pły, choć gru­dnio­wy Dzień, zwy­kły dzień, w któ­rym gasną wszel­kie spo­ry… …tego dnia w naszych domach zazwy­czaj znaj­du­je się już pięk­nie ude­ko­ro­wa­na cho­in­ka. Co jed­nak pozo­sta­je tym, któ­rzy nie chcą ści­nać drzew­ka, a nie gustu­ją w sztucz­nych? Oka­zu­je się, że wciąż mogą zacho­wać świą­tecz­ny kli­mat, a w dodat­ku dać wyraz swo­jej miło­ści do lite­ra­tu­ry! Na następ­nej stro­nie znaj­dziesz kolej­ne inspi­ra­cje! Next1 of 3 Na następ­nej stro­nie znaj­dziesz kolej­ne inspi­ra­cje! PrevNext2 of 3 Prev3 of 3 Rekla­ma