Ciekawostki

Choinka z książek w twoim domu?

Jest taki dzień, bar­dzo cie­pły, choć grudniowy
Dzień, zwy­kły dzień, w któ­rym gasną wszel­kie spory…

…tego dnia w naszych domach zazwy­czaj znaj­du­je się już pięk­nie ude­ko­ro­wa­na cho­in­ka. Co jed­nak pozo­sta­je tym, któ­rzy nie chcą ści­nać drzew­ka, a nie gustu­ją w sztucz­nych? Oka­zu­je się, że wciąż mogą zacho­wać świą­tecz­ny kli­mat, a w dodat­ku dać wyraz swo­jej miło­ści do literatury!

choinka-z-ksiazek-1

choinka-z-ksiazek-2

choinka-z-ksiazek-3

choinka-z-ksiazek-4

Na następ­nej stro­nie znaj­dziesz kolej­ne inspiracje!

choinka-z-ksiazek-5

choinka-z-ksiazek-6

choinka-z-ksiazek-7

choinka-z-ksiazek-8

choinka-z-ksiazek-9

Na następ­nej stro­nie znaj­dziesz kolej­ne inspiracje!

choinka-z-ksiazek-10

choinka-z-ksiazek-11

choinka-z-ksiazek-12

choinka-z-ksiazek-13

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy