Ciekawostki

Rzeka książek w Toronto!

O czym pomy­śli­cie, sły­sząc hasło “Lite­ra­tu­ra ver­sus kor­ki”? Kolek­tyw Luzin­ter­rup­tus, auto­rzy insta­la­cji “Lite­ra­tu­re vs. Traf­fic” mają kon­kret­ne sko­ja­rze­nie: jest nim rze­ka ksią­żek pły­ną­ca uli­ca­mi miast. Poja­wi­ła się już w Madry­cie, Nowym Jor­ku i Mel­bo­ur­ne, a teraz do tego gro­na dołą­czy­ło Toronto.


Arty­ści w ten spo­sób pra­gną zwró­cić uwa­gę na pro­ble­my zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska oraz kor­ków, a do zobra­zo­wa­nia swo­jej wizji na uli­cach kana­dyj­skie­go mia­sta wyko­rzy­sta­li ponad 10 tysię­cy wolu­mi­nów. Cie­płe świa­tło odbi­ja­ją­ce się od ich kar­tek ma wywo­łać atmos­fe­rę spo­ko­ju w miej­sce pośpie­chu i spalin.

Uło­że­nie insta­la­cji zaję­ło dwa­na­ście dni pięć­dzie­się­ciu wolon­ta­riu­szom. Książ­ki pocho­dzi­ły z darów od Armii Zba­wie­nia oraz osób prywatnych.

Zobacz­cie, jak nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie spra­wi­ła rze­ka książek!

rzeka-ksiazek-3

rzeka-ksiazek-4

rzeka-ksiazek-5

rzeka-ksiazek-6

rzeka-ksiazek-7

rzeka-ksiazek-8

rzekaksiazek-2

Lite­ra­tu­re vs. Traf­fic. from lmar­ti­nez on Vimeo.

źró­dło www.luzinterruptus.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy