Ciekawostki

Zakładka origami, zrób to sam!

Niech Was nie prze­ra­ża hasło “ori­ga­mi” – obie zapre­zen­to­wa­ne meto­dy są napraw­dę pro­ste i przy­stęp­ne dla każ­de­go sza­re­go zja­da­cza chle­ba, a co dopie­ro dla kre­atyw­nych umy­słów dokar­mia­nych regu­lar­nie lite­ra­tu­rą. Wspo­mnia­ne zakład­ki mają tę zale­tę, że są napraw­dę małe szan­se, by wypa­dły czy się wysu­nę­ły i wyko­rzy­stać moż­na je np. do zazna­cza­nia wie­lu inte­re­su­ją­cych stron w każ­dej książce.

Zanim więc następ­nym razem zagnie­cie rogi w pod­ręcz­ni­ku, by pamię­tać, do któ­rych tre­ści wró­cić, opa­nuj­cie tę pro­stą meto­dę i bądź­cie w sta­nie wyko­nać pod­ręcz­ną zakład­kę z dowol­ne­go kawał­ka papie­ru (oby tyl­ko nie takie­go, któ­ry wła­śnie wydar­li­ście z innej książki!).

Metoda pierwsza:

metoda1

metoda2

metoda3

metoda4

metoda5

metoda6

Metoda druga:

2metoda

2metoda1

2metoda2

2metoda3

2metoda4

Inne przy­kła­dy wyko­na­nych ori­ga­mi zakładek:

zakladka1

zakladka2

zakladka3

2metoda5

ps. a tak się robi kota z głów­nej grafiki:

źródło: rocketnews24

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy