Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­du­ją się fani Harry’ego Pot­te­ra, to wspa­nia­łe wie­ści! Już wkrót­ce Gwiazd­ka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­we­en), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wie­le, że bez pro­ble­mu znaj­dziesz coś pasu­ją­ce­go do każ­de­go Pot­ter­ma­nia­ka. Jeśli macie już wszyst­kie książ­ki z serii Har­ry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mo­we na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze stro­ny. Znaj­dzie­cie uni­ka­to­we, nie­po­wta­rzal­ne dary zwią­za­ne z książ­ko­wa i fil­mo­wą serią Har­ry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co tak­że jest nie­sa­mo­wi­cie waż­ne.

Magicz­ne zakład­ki książ­ko­we

potterzaklaklada1

potterzakladk6

potterzakladka

potterzakladka2

potterzakladka3

potterzakladka5

Wię­cej na kolej­nej stro­nie!

Coś do kuch­ni?

potterciastka

pottercos

potterwalek

potterkubek

potterkubek1

potterlyzka

potterlyzka1

potterblender

Wię­cej na kolej­nej stro­nie!

Może tro­chę magicz­nej biżu­te­rii?

potterbransoletka

potterleviosa

potterkolczyk

potterrozdzkanaszyjnik

potterwisiorekczasu

pottersowa

Wię­cej na kolej­nej stro­nie

Magicz­ne ubio­ry?:)

potternaaparat

 

pottermapa

potterbielizna

potterspodnie

potterleginsy

potterszalik

Wię­cej cie­ka­wych gadże­tów na kolej­nej stro­nie

Czas na magicz­ny wystrój sypial­ni!

potterpoduszka

potterdywanik pottersheets

potterposcielk

potterpoduszki

potterpoduszki1

Wię­cej na kolej­ne stro­nie!

Inne cie­ka­we gadże­ty!

pottereruti

Etui na tele­fon

potteralahamora

Miej­sce na klu­cze

potterkartka

Kart­ka uro­dzi­no­wa!

potterkocmapa

Koc na pla­żę!

 

potterkompas

Kom­pas

potterlampka

potterlampka1

Lamp­ki do poko­ju

pottermatawejsciowa

Dywa­nik przed drzwi

pottermonopoly

Mono­po­ly do gra­nia ze zna­jo­my­mi

potternotatnik

Notat­ni­ki sty­li­zo­wa­ne?

potterolowek

Magicz­ne ołów­ki

potterpong

Quid­ditch w wer­sji impre­zo­wej

pottertorbaksiazkowa

Tor­ba na zaku­py ksią­żek!

potterwrotadoministerstwamagii

Magicz­ny skrót do skar­bów­ki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy