Ciekawostki

Takiego Harry‘ego Pottera nie znacie!

Foto­graf­ka Sarah Hester jest wiel­ką fan­ką Har­ry­’e­go Pot­te­ra. We współ­pra­cy z Zacha­rym Howel­lem – tak­że foto­gra­fem, ale przede wszyst­kim mode­lem, stwo­rzy­ła sesję zdję­cio­wą, na widok któ­rej fan­kom Har­ry­’e­go Pot­te­ra (a może i nie­któ­rym fanom) ser­ce zabi­je szybciej.

Choć zdję­ciom dale­ko do por­no­gra­fii i żad­ne new­ral­gicz­ne rejo­ny nie zosta­ją odsło­nię­te, wszyst­kie mniej lub bar­dziej ema­nu­ją ero­ty­ką. Sarah Hester przy­zna­ła, że gdy nie mogła przy­po­mnieć sobie imie­nia foto­gra­fa, zaczę­ła zwra­cać się do nie­go per “Har­ry”. Sami oceń­cie, czy rze­czy­wi­ście tak dobrze wczuł się w rolę naj­słyn­niej­sze­go cza­ro­dzie­ja świata.

potter1

potter3

potter9

potter5

źró­dło Sarah Hester Pho­to­gra­phy | Zacha­ry Howell

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy