Aktualności Zapowiedzi

Stephen i Owen King napiszą wspólnie książkę!

Geny Ste­phe­na Kin­ga muszą być wyjąt­ko­wo sil­ne, ponie­waż w jego śla­dy poszedł Joe Hill (zna­ny m.in. z Rogów) ale tak­że dru­gi z synów, Owen King, któ­ry ma już na kon­cie zbiór opo­wia­dań „Jeste­śmy w tym wszy­scy razem” oraz powieść „Reenact­ment”. Owen wpraw­dzie zacho­wał nazwi­sko ojca, ale dla odmia­ny poszedł w zupeł­nie innym kie­run­ku – zamiast hor­ro­rów sta­wia na lite­ra­tu­rę oby­cza­jo­wą oraz absur­dal­ny humor.

Z Owe­nem Ste­phen King współ­pra­cu­je jesz­cze ści­ślej niż z Joe: miał on wkład w pra­ce nad „Dok­to­rem Snem”, „Panem Mer­ce­de­sem”, „Koń­cem war­ty” oraz „Zna­le­zio­nym nie kra­dzio­nym”. Obec­nie Owen oraz Ste­phen Kin­go­wie pra­cu­ją nad wspól­ną książ­ką. Będzie ona roz­gry­wać się w wię­zie­niu dla kobiet i nosić tytuł „Sle­eping Beau­ties”. Pre­mie­ra zapla­no­wa­na jest na 2017 rok.

Ste­phen King przy­zna­je, że lubi pra­co­wać ze swo­imi syna­mi, może­my się więc spo­dzie­wać, że to nie koniec łączo­nych projektów.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy