Ciekawostki

Najpiękniejsze biblioteki świata – część pierwsza

Nie­sta­ty­stycz­ność to miłość do książ­ki w każ­dej for­mie, to miłość do księ­garń i biblio­tek. W tym cyklu pla­nu­je­my pre­zen­to­wać Wam naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce biblio­te­ki z całe­go świa­ta. Oto pierw­sza część, w któ­rej zapre­zen­tu­je­my m.in. insty­tu­cje z Irlan­dii, Fran­cji oraz Hisz­pa­nii. Chcie­li­by­ście kie­dyś je odwie­dzić, zazdro­ści­cie miesz­kań­com? A może w Waszej oko­li­cy jest biblio­te­ka, któ­rą chcie­li­by­ście się pochwa­lić przed inny­mi czy­tel­ni­ka­mi?

Biblio­te­ka Tri­ni­ty Col­le­ge w Dubli­nie

dublin-trinity-college-library

źró­dło Irish Welco­me Tours’ Flickr stre­am

Fran­cu­ska Biblio­te­ka Naro­do­wa w Pary­żu

bibliotheque_nationale_de_france_site_richelieu

źró­dło wiki­pe­dia, autor Zubro

Biblio­te­ka klasz­to­ru El Esco­rial w Hisz­pa­nii

royal-monastery-of-san-lorenzo-de-el-escorial

autor Jose Maria Cuel­lar

Biblio­te­ka Uni­wer­sy­te­tu w Coim­brze w Por­tu­ga­lii

biblioteka-uniwersytetu-w-coimbrze-w-portugalii

autor Taco Ekkel

Biblio­te­ka Han­de­lin­gen­ka­mer w Hadze

handelingenkamer-netherlands

autor Jac­kie Kever

Biblio­te­ka opac­twa św. Gal­la w Szwaj­ca­rii

biblioteka-opactwa-sw-galla

źró­dło Sti­fts­bi­blio­thek St. Gal­len

 Biblio­te­ka przy klasz­to­rze bene­dyk­tyń­skim w Admont Austriiadmont-abbey-library-austria1

autor © Jor­ge Roy­an  http://www.royan.com.ar

Biblio­te­ka w klasz­to­rze na Stra­ho­vie w Cze­chach

biblioteka-w-klasztorze-na-strahovie-w-czechach

Autor­stwa Clau­dia Dias

Por­tu­gal­ska Czy­tel­nia Kró­lew­ska w Rio De Jane­iro

portugalska-czytelnia-krolewska-rio-de-janeiro-brazylia1

autor BORIS G flickr

Biblio­te­ka Wal­ker Min­ne­apo­lis w sta­nie Min­ne­so­ta w Usa

walker-library-w-minneapolis

źró­dło: Wal­ker Libra­ry Min­ne­apo­lis Min­ne­so­ta Usa

Kolej­ne biblio­te­ki już wkrót­ce!

Zachę­ca­my do udo­stęp­nia­nia!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy