Ekranizacje

Film o autorze Kubusia Puchatka z udziałem Margot Robbie

A.A. Mil­ne na całym świe­cie jest zna­ny jako autor “Kubu­sia Puchat­ka” (Win­nie the Pooh – w dru­gim pol­skim prze­kła­dzie zna­nym jako Fre­dzia Phi Phi). Teraz wszy­scy miło­śni­cy jego pro­zy będą mogli poznać syl­wet­kę twór­cy – dzię­ki pro­duk­cji “Unti­tled A.A. Mil­ne Pro­ject”. Stu­dio Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res roz­po­czę­ło wstęp­ne zdję­cia do fil­mu; powsta­ją one w Oxford­shi­re, Sur­rey, East Sus­sex i w Lon­dy­nie. Na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Fran­ka Cot­trel­la Boy­ce­’a reży­se­ru­je Simon Cur­tis, a pod­sta­wą do pro­jek­tu jest sztu­ka Simo­na Vaughana.

Pro­duk­cja poka­że, jak wyglą­da­ła rela­cja Mil­ne­’a z jego synem – Chri­sto­phe­rem Roinem (któ­ry dał imię posta­ci zna­nej w Pol­sce jako Krzyś), któ­ra zain­spi­ro­wa­ła go do stwo­rze­nia opo­wie­ści o Kubu­siu Puchat­ku. Mar­got Rob­bie wystą­pi w roli mat­ki chłop­ca, Daphne.

W obsa­dzie zoba­czy­my tak­że Domh­nal­la Gle­eso­na, Kel­ly Mac­Do­nald oraz Wil­la Til­sto­na. Nie zabrak­nie rów­nież Ste­phe­na Camp­bel­la Moore’a, Ale­xa Law­the­ra, Richar­da McCa­be­’a, Nico Miral­le­gro, Geral­di­ne Some­rvil­le i Pho­ebe Wal­ler-Brid­ge. Za pro­duk­cję odpo­wia­da­ją David Gre­en­baum orz Katie Goodson-Thomas.

focia focia2 focia3 focia4

fot. mate­ria­ły prasowe

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy