Aktualności

Darmowe książki do końca życia? To możliwe!

Jed­na z lon­dyń­skich księ­gar­ni posta­no­wi­ła speł­nić marze­nie każ­de­go książ­ko­ho­li­ka! Cho­ciaż na pierw­szy rzut oka sło­wa „już nigdy nie kupię książ­ki” brzmią tyl­ko jak czcze obiet­ni­ce każ­de­go, kto kocha czy­tać, tak jed­nak w tym przy­pad­ku mają ukry­te zna­cze­nie, czy ina­czej mówiąc, dru­gie dno. Księ­gar­nia Hey­wo­od Hill, aby uczcić 80-lecie swo­je­go ist­nie­nia, posta­no­wi­ła ufun­do­wać któ­re­muś ze swo­ich klien­tów nagro­dę życia – zwy­cięz­ca będzie mógł do koń­ca życia, raz w mie­sią­cu, wybrać sobie z ich ofer­ty jed­ną nowość wydaw­ni­czą – co cie­ka­we, dostar­czo­na zosta­nie do każ­de­go miej­sca na świecie.


Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży nomi­no­wać książ­kę, któ­ra zna­czy dla Was jak naj­wię­cej. Musi to być jed­nak tytuł angiel­ski bądź książ­ka, któ­ra zosta­ła na ten język prze­tłu­ma­czo­na; musi być wyda­na po roku 1936 (wte­dy zało­żo­no Hey­wo­od Hills). Karin Sche­rer, sprze­daw­czy­ni w księ­gar­ni uwa­ża, że „dla zwy­cięz­cy będzie to inte­lek­tu­al­na podróż życia… Każ­dy czy­tel­nik na całym świe­cie będzie chciał się dowie­dzieć o tej zmie­nia­ją­cej życie nagro­dzie. Kto­kol­wiek wygra pierw­szą nagro­dę, nie będzie musiał kupo­wać już książek.”

Już nawet nie­któ­rzy auto­rzy odda­li swo­je nomi­na­cje, mię­dzy inny­mi Kazuo Ishi­gu­ro, Don­na Leon czy Wil­liam Boyd. Ishi­gu­ro nomi­no­wał „Dia­bły” Dosto­jew­skie­go, Leon „A Suita­ble Boy” Vikra­ma Setha, a Boyd „Pale Fire” Nabokova.

Brać udział moż­na tutaj 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy