Aktualności

Poznajcie najbardziej wpływowych pisarzy 2016 roku w Hollywood!

Stro­na “The Hol­ly­wo­od Repor­ter” ogło­si­ła listę 25 naj­bar­dziej wpły­wo­wych pisa­rzy 2016 roku w Hol­ly­wo­od. W Fabry­ce Snów panu­je ostat­nio wyjąt­ko­wy wręcz popyt na inte­re­su­ją­ce pozy­cje książ­ko­we, co nie powin­no dzi­wić, bio­rąc pod uwa­gę, jak wie­le odno­szą­cych suk­ce­sy pro­duk­cji to ekra­ni­za­cje. Pro­du­cen­ci pró­bu­ją wyczuć kolej­ny hit, zda­rza się, że zaku­pu­ją pra­wa do adap­ta­cji jesz­cze przed pre­mie­rą. “The Hol­ly­wo­od Repor­ter” ogła­sza swój ran­king co dwa lata – i moż­na zaob­ser­wo­wać w nim wie­le zmian.

Ten rok przy­niósł aż jede­na­ście nowych nazwisk! War­to jed­nak pamię­tać, że lista obej­mu­je jedy­nie żyją­cych twór­ców, dla­te­go nie znaj­dzie­my na niej m.in. Aga­thy Chri­stie. Zobacz­my więc, któ­re nazwi­ska cie­szą się uzna­niem zarów­no fil­mow­ców, jak i czytelników.

rowling1. J.K. Rowling
Choć fil­mo­we adap­ta­cje sied­miok­sią­gu o Har­rym Pot­te­rze nale­żą do prze­szło­ści, to nazwi­sko J.K. Row­ling sły­sza­ne jest ostat­nio raczej czę­ściej niż rza­dziej. Na pod­sta­wie “Traf­ne­go wybo­ru” powstał mini­se­rial, w listo­pa­dzie do kin tra­fią “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” (pierw­sza część try­lo­gii), a BBC pla­nu­je adap­ta­cję serii o Cor­mo­ra­nie Stri­ke­’u. Nic nie wska­zu­je na to, by gwiaz­da pisar­ki mia­ła przygasnąć.


king2. Ste­phen King
Pisarz ten nosi tytuł naj­czę­ściej ekra­ni­zo­wa­ne­go twór­cy na świe­cie. Obec­nie trwa­ją pra­cę nad dwo­ma seria­la­mi oraz aż sied­mio­ma fil­ma­mi będą­cych adap­ta­cja­mi jego utwo­rów… a pla­no­wa­nych jest – baga­te­la! – dwa­dzie­ścia sie­dem kolej­nych! Na tape­cie są m.in. “Mrocz­na wie­ża”, “To” czy “Gra Geralda”.


patterson3. James Patterson
To dość nie­spo­dzie­wa­ne nazwi­sko w ran­kin­gu, ponie­waż odno­szą­ce nie­by­wa­łe suk­ce­sy finan­so­we pisarz nie ma szczę­ścia do ekra­ni­za­cji – te, jeśli już powsta­ną, zamiast zysków przy­no­szą stra­ty. Twór­ca jed­nak posta­no­wił wziąć spra­wy we wła­sne ręce i zało­żył fir­mę pro­du­cenc­ką James Pat­ter­son Entertainment.


martinfocia4. Geo­r­ge R.R. Martin
Tu uza­sad­nie­nie jest oczy­wi­ste – “Gra o tron”, czy­li adap­ta­cja “Pie­śni Lodu i Ognia” zdo­by­ła rekor­do­wą licz­bę sta­tu­etek Emmy, a choć do koń­ca hitu HBO pozo­sta­ły jesz­cze dwa sezo­ny, to trwa­ją już pra­ce nad “Dzi­ki­mi kar­ta­mi” oraz zaczy­na się wspo­mi­nać o spin-offie roz­gry­wa­ją­cym się w Westeros.


jamesel5. E.L. James
Autor­ka udo­wod­ni­ła, że prze­pi­sa­nie wła­snych powie­ści z per­spek­ty­wy inne­go boha­te­ra nie jest złym pomy­słem i daje się spie­nię­żyć ze spo­rym zyskiem. Na jej popu­lar­ność wpły­wa oczy­wi­ście ekra­ni­za­cja – dru­gie­go tomu serii, czy­li “Ciem­niej­szej stro­ny Greya”. Co praw­da na pierw­szej czę­ści kry­ty­cy i widzo­wie nie zosta­wi­li suchej nit­ki, ale nijak nie pomniej­szy­ło to suk­ce­su finan­so­we­go oraz zain­te­re­so­wa­nia kontynuacją.


Poni­żej pre­zen­tu­je­my pozo­sta­łe nazwi­ska z listy. Spo­dzie­wa­li­ście się takie­go jej kształtu?

6. Micha­el Lewis
7. Mat­thew Quick
8. John Green
9. Neil Gaiman
10. Den­nis Lehane
11. Gil­lian Flynn
12. Ernest Cline
13. David Grann
14. Dia­na Gabaldon
15. Jo Nesbø
16. Mar­ga­ret Atwood
17. Ben Mezrich
18. Lia­ne Moriarty
19. Pau­la Hawkins
20. Jef­frey Toobin
21. Gra­ham Moore
22. Emma Donoghue
23. Lau­ren Oliver
24. Patrick Ness
25. Maria Semple

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy