Sprawdzasz tag

Żulczyk

Ekranizacje

Ślepnąc od świateł zobaczymy 27 października

Powieść Jaku­ba Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł spo­tka­ła się z bar­dzo cie­płym przy­ję­ciem czy­tel­ni­ków, choć wia­ło od niej bez­względ­nym chło­dem war­szaw­skie­go świat­ka nar­ko­ty­ko­we­go. To wła­śnie ona dała pisa­rzo­wi nomi­na­cję do Pasz­por­tu Poli­ty­ki w 2015 roku. Wkrót­ce zoba­czy­my serial na pod­sta­wie powie­ści. Pre­mie­ra w HBOHBO GO 27 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Tymi książkami pochwalimy się całemu światu

Tar­gi książ­ki w War­sza­wie oraz Kra­ko­wie to naj­więk­sze i jed­ne z naj­waż­niej­szych kra­jo­wych imprez lite­rac­kich. Ale rów­nie waż­ne dla pol­skie­go czy­tel­ni­ka, a przede wszyst­kim rodzi­mych wydaw­ców są tar­gi zagra­nicz­ne. W naj­bliż­szym cza­sie obę­dą się pre­sti­żo­we Tar­gi Książ­ki we Frank­fur­cie (11–15 paź­dzier­ni­ka). Insty­tut Książ­ki przy­go­to­wał listę pisa­rzy i ich dzieł, któ­ry­mi rekla­mo­wa­na będzie Pol­ska. Kto został wybra­ny do repre­zen­to­wa­nia kra­ju na świe­cie? Mię­dzy inny­mi: Twar­doch, Żul­czyk, Che­re­ziń­ska, Małec­ki, Grzę­do­wicz i Chmie­lew­ski. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Canal+ stawia na nowe polskie seriale

Sta­cja Canal+ po suk­ce­sie pierw­sze­go sezo­nu seria­lu “Bel­fer” (nad sce­na­riu­szem któ­re­go pra­co­wa­li Jakub Żul­czyk, Woj­ciech Boc­ken­he­im, Bar­tosz Igna­ciuk i Moni­ka Powa­lisz) posta­no­wił wpro­wa­dzać przy­naj­mniej dwa lokal­nie zre­ali­zo­wa­ne seria­le rocz­nie.

Czy­taj dalej

-->