Sprawdzasz tag

zakładki

Ciekawostki

Gadżety dla każdego fana Harry‘ego Pottera!

Jeśli wśród Two­ich bli­skich znaj­dują się fani Harry’ego Pot­tera, to wspa­niałe wie­ści! Już wkrótce Gwiazdka (a po dro­dze jesz­cze Hal­lo­ween), a nie­sa­mo­wi­tych gadże­tów zwią­za­nych z twór­czo­ścią J.K. Row­ling jest tak wiele, że bez pro­blemu znaj­dziesz coś pasu­ją­cego do każ­dego Pot­ter­ma­niaka. Jeśli macie już wszyst­kie książki z serii Harry Pot­ter i naj­now­sze wyda­nia fil­mowe na blu­rayu to zaj­rzyj­cie na poniż­sze strony. Znaj­dzie­cie uni­ka­towe, nie­po­wta­rzalne dary zwią­zane z książ­kowa i fil­mową serią Harry Pot­ter. Co wię­cej, z róż­nych półek ceno­wych, co także jest nie­sa­mo­wi­cie ważne.

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Kreatywne zakładki do książek

Są takie dwie sprawy, które czy­tel­nicy bar­dzo lubią: kre­atyw­ność oraz zakładki do ksią­żek. A nic nie łączy ich lepiej, niż kre­atywne zakładki! Czy macie swoje ulu­bione? Kolek­cjo­nu­je­cie je, czy wyko­rzy­stu­je­cie cokol­wiek się nawi­nie? Poni­żej pre­zen­tu­jemy kilka cie­ka­wych pro­po­zy­cji.

Czy­taj dalej