Sprawdzasz tag

zabawa

Quizy

Quiz pierwsze zdanie – część druga

Poprzedni quiz pole­ga­jący na dopa­so­wa­niu pierw­szego zda­nia do tytułu książki, w któ­rej się poja­wił, spo­tkał się z Waszym spo­rym zain­te­re­so­wa­niem. Nie będę więc kazał się dłu­żej pro­sić i zapra­szam do kolej­nej odsłony zabawy, która spraw­dzi Waszą lite­racką wie­dzę bądź szczę­śli­wość tra­fów. Czy­taj dalej

Quizy

Quiz pierwsze zdanie

Chyba każdy piszący zetknął się kie­dyś z uwagą, że pierw­sze zda­nie jest czymś nie­zwy­kle istot­nym – przy­ciąga czy­tel­nika czy spra­wia, że tekst zapada w pamięć… I choć z prak­tyką róż­nie bywa, to bez wąt­pie­nia są pierw­sze zda­nia, które prze­szły do histo­rii. Sprawdź­cie, czy potra­fi­cie przy­po­rząd­ko­wać je do odpo­wied­nich tek­stów! Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ