Sprawdzasz tag

wywiad

Wywiady

Wywiad z Jonathanem Carrollem

Jona­than Car­roll to ame­ry­kań­ski pisa­rz, czę­sto okre­śla­ny jako twór­ca fan­ta­sty­ki, choć on nazy­wa swo­ją twór­czo­ść ina­czej. Na co dzień miesz­ka w Wied­niu. Z nami poroz­ma­wiał o tym, jak two­rzy, o swo­ich związ­ka­ch ze Sta­ni­sła­wem Lemem oraz o tym, dla­cze­go swo­ją twór­czo­ść nazy­wa… sałat­ką. Czy­taj dalej

Konkursy

KONKURS! Wygraj czytnik na noc e-booków! (rozwiązany)

Noc z czwart­ku na pią­tek będzie wyjąt­ko­wa. O godz. 18:00 kon­ste­la­cje i pla­ne­ty znaj­dą się w koniunk­cji akty­wu­ją­cej na por­ta­lu Woblink.com Noc E-booków. Noc, pod­czas któ­rej każ­dy będzie mógł kupić do 5 wybra­ny­ch best­sel­le­ro­wy­ch e-booków za jedy­ne 10,90 zł każ­dy. Kie­dy jed­nak noc się roz­pocz­nie, nale­ży się spie­szyć, bo sprzy­ja­ją­cy układ pla­net zmie­ni się na nie­ko­rzyst­ny już o godz. 6:00 rano kolej­ne­go dnia. Czy­taj dalej

Ekranizacje

Tomasz Bagiński o Wiedźminie dla Netfliksa

Żyje­my w cza­sa­ch rene­san­su seria­li”, oznaj­mił Toma­sz Bagiń­ski w wywia­dzie poświę­co­nym gorą­cej wia­do­mo­ści ostat­ni­ch dni – czy­li infor­ma­cji, że Net­flix wypu­ści anglo­ję­zycz­ny serial na pod­sta­wie pro­zy Andrze­ja Sap­kow­skie­go o Geral­cie z Rivii. Wywiad prze­pro­wa­dzi­ła Mał­go­rza­ta Ste­ciak.

Bagiń­ski m.in. wyja­śnił, skąd decy­zja o takiej for­mu­le i plat­for­mie. Czy­taj dalej

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Markiem Krajewskim

Mar­ka Kra­jew­skie­go nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Ten dok­tor nauk huma­ni­stycz­ny­ch uro­dzo­ny we Wro­cła­wiu zasły­nął jako autor kry­mi­na­łów retro. Spe­cjal­nie dla stro­ny Niestatystyczny.pl opo­wia­da, dla­cze­go nie napi­sze hor­ro­ru, co łączy go z jego boha­te­ra­mi oraz w jaki spo­sób pla­nu­je dzień.

W kil­ku wywia­da­ch wspo­mi­nał Pan, że chciał roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę pisar­ską od hor­ro­rów. Zamia­st tego został zna­nym twór­cą kry­mi­na­łów retro. Co praw­da chy­ba w każ­dej Pana książ­ce widać zami­ło­wa­nie do mro­żą­cy­ch krew w żyła­ch opo­wie­ści, ale jed­nak nie napi­sał Pan kla­sycz­ne­go hor­ro­ru. Dla­cze­go? Czy docze­ka­my się jesz­cze powie­ści gro­zy pió­ra Mar­ka Kra­jew­skie­go, czy zupeł­nie zarzu­cił Pan te pla­ny? Czy­taj dalej