Sprawdzasz tag

wyprzedaż

Aktualności

Nowa porcja książek za 9,90 zł w sieciach handlowych Biedronka

Dobra wia­do­mość! kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Zno­wu kupi­my książ­ki w cenie 9,90 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Aga­thy Chri­stie, Kata­rzy­ny Bon­dy (pole­ca­my nasz wywiad z autor­ką), Gra­ha­ma Master­to­na, Remi­giu­sza Mro­za, Nory Roberts, Sylvii Day, Jo Nes­bo. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 23 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kolejna oferta książkowa Biedronki – bestsellery (i nie tylko) za 9,99 zł

Nie­spo­dzie­wa­nie kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Teraz książ­ki kupi­my w cenie 9,90 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in. Pau­lę Haw­kins, Ste­phe­na Kin­ga, Jojo Moy­es, Toma Clancy‘ego, Pau­la Bow­le­sa, Jame­sa Rol­lin­sa, Har­la­na Cobe­na. W ofer­cie też książ­ki histo­rycz­ne, książ­ki o goto­wa­niu oraz książ­ki dla dzie­ci. Cała ofer­ta poni­żej. Książ­ki kupi­cie od 16 paź­dzier­ni­ka (ponie­dzia­łek).
Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Tanie książki w Lidlu i Biedronce

Zapa­le­ni czy­tel­ni­cy znów będą mie­li oka­zję uzu­peł­nić swo­ją biblio­tecz­kę taniej niż zwy­kle. 20 mar­ca star­tu­ją nowe ofer­ty w dwóch dużych sie­ciach dys­kon­to­wych. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wyprzedaże książkowe w Lidlu i Biedronce!

Pamię­ta­cie, jak pisa­łem, że Bie­dron­ka sprze­da­je nie­sa­mo­wi­te ilo­ści ksią­żek? Jest szan­sa, że licz­ba ta jesz­cze wzro­śnie… a jed­no­cze­śnie Wy będzie­cie mie­li oka­zję zaopa­trzyć się w pre­zen­ty świą­tecz­ne. Czy­taj dalej

-->