Sprawdzasz tag

wydawnictwo

Aktualności

Nowe wydawnictwo na rynku

Na pol­skim ryn­ku powsta­je nowe, inte­re­su­ją­ce wydaw­nic­two. W 2018 roku uka­żą się pierw­sze książ­ki sygno­wa­ne przez Wydaw­nic­two Pau­za. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Sztuka czy szaleństwo? – wydawca pali swoje książki

Islandz­ka ofi­cy­na wydaw­ni­cza Tun­glið (“Peł­nia księ­ży­ca”) ma nie­zwy­kły pro­ces wydw­ni­czy. Każ­dą książ­kę wyda­ją w nakła­dzie 69 egzem­pla­rzy. Pre­mie­ra ma miej­sce w cza­sie peł­ni księ­ży­ca… i książ­ki, któ­re nie rozej­dą się tej samej nocy, zosta­ją spa­lo­ne. Czy­taj dalej

-->