Sprawdzasz tag

Wydawnictwo Świat Książki

Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na listopad

Paź­dzier­nik obfi­to­wał w sma­ko­wite książki; mam nadzieję, że lista z początku mie­siąca pomo­gła wybrać Wam jakąś cie­kawą lek­turę, sta­ra­łem się bowiem, by zna­la­zło się na niej coś inte­re­su­ją­cego dla każ­dego. Zapo­wiada się na to, że listo­pad nie będzie gor­szy – i znów zasko­czy czy­tel­ni­ków sze­roką tema­tyką utwo­rów. Bio­rąc pod uwagę, że tem­pe­ra­tura za oknem spada, a pogoda potrafi zatrzy­mać czło­wieka w domu, to świetne wie­ści, prawda? Zwłasz­cza, że powoli nad­cho­dzi pora wybie­ra­nia pre­zen­tów gwiazd­ko­wych, a co może być lep­szym pre­zen­tem dla nie­sta­ty­stycz­nych niż pach­nąca jesz­cze dru­kar­nią książka?

Czy­taj dalej

Aktualności

Co nowego w księgarniach #2

Dni stają się coraz krót­sze, ale to oka­zja ku temu, by chwile spę­dzone z książką w wygod­nym fotelu sta­wały się coraz dłuż­sze. Na tar­gach kró­lują dynie, za oknami wie­lo­barwne liście, kasz­tany i żołę­dzie, a w księ­gar­niach – oczy­wi­ście pre­mie­rowe tytuły. Poni­żej zapre­zen­tuję kilka spo­śród nowo­ści wydaw­ni­czych, czyli książki, które dopiero co tra­fiły do sprze­daży lub poja­wią się w niej lada moment. Czy­taj dalej