Sprawdzasz tag

Wydawnictwo Powergraph

Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na listopad

Paź­dzier­nik obfi­to­wał w sma­ko­wite książki; mam nadzieję, że lista z początku mie­siąca pomo­gła wybrać Wam jakąś cie­kawą lek­turę, sta­ra­łem się bowiem, by zna­la­zło się na niej coś inte­re­su­ją­cego dla każ­dego. Zapo­wiada się na to, że listo­pad nie będzie gor­szy – i znów zasko­czy czy­tel­ni­ków sze­roką tema­tyką utwo­rów. Bio­rąc pod uwagę, że tem­pe­ra­tura za oknem spada, a pogoda potrafi zatrzy­mać czło­wieka w domu, to świetne wie­ści, prawda? Zwłasz­cza, że powoli nad­cho­dzi pora wybie­ra­nia pre­zen­tów gwiazd­ko­wych, a co może być lep­szym pre­zen­tem dla nie­sta­ty­stycz­nych niż pach­nąca jesz­cze dru­kar­nią książka?

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ