Sprawdzasz tag

wydawnictwa

Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­daży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysięcy). Łącz­nie sprze­dano 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysiąca wolu­mi­nów tra­fiało do nowych wła­ści­cieli. Wzro­sła też śred­nia mie­sięczna war­tość sprze­daży ksią­żek. Obec­nie wynosi 14,5 miliona zł, czyli o ok. 600 tysięcy wię­cej niż rok wcze­śniej.

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ