Sprawdzasz tag

woblink

Ciekawostki

10 najlepszych książek z okazji Dnia Uśmiechu

Wszy­scy, któ­rzy idą przez życie z uśmie­chem na ustach, są szczę­śliw­si. Prze­ko­nu­ją o tym psy­cho­lo­go­wie, naukow­cy, a nawet saty­ry­cy, twier­dząc, że uśmiech­nię­ci ludzie są nie tyl­ko bar­dziej zado­wo­le­ni ze swo­je­go życia, ale też zdrow­si! Uśmie­cha­my się za rzad­ko, więc zde­cy­do­wa­nie war­to to zmienić.

Dosko­na­łym pre­tek­stem do przy­wo­ły­wa­nia na twa­rzy pro­mien­ne­go uśmie­chu jest Świa­to­wy Dzień Uśmie­chu, któ­ry świę­to­wa­li­śmy 06.10. To wyjąt­ko­wo rado­sne świę­to jest obcho­dzo­ne nie­prze­rwa­nie od 1999 roku w pierw­szy pią­tek paź­dzier­ni­ka. Pomy­sło­daw­cą Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Uśmie­chu był Harvey Ball – zna­ny na całym świe­cie jako twór­ca „smi­ley face”, żół­te­go, okrą­głe­go sym­bo­lu uśmiech­nię­tej twa­rzy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Drugie święto e-papieru!

W zeszłym roku księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink wraz z pro­du­cen­tem czyt­ni­ków e-booków Pocket­Bo­ok ogło­si­ła ostat­ni week­end sierp­nia Świę­tem E-papie­ru. Dziś i jutro obcho­dzi­my to świę­to po raz dru­gi. W tym roku orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li sku­pić się nie tyl­ko na tym, co świa­tu daje e-papier, ale jak ten prze­ło­my wyna­la­zek zmie­nił życie współ­cze­snych czy­tel­ni­ków! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dziecięce opowiadania Howarda Phillipsa Lovecrafta – po raz pierwszy w Polsce!

W nie­dzie­lę, 20 sierp­nia 2017 r., z oka­zji 127. uro­dzin Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta por­tal Lubię Gro­zę i Wydaw­nic­two Wie­lo­krot­ne­go Wybo­ru przy­go­to­wa­ły praw­dzi­wą grat­kę dla naj­więk­szych fanów Samot­ni­ka z Pro­vi­den­ce. Nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej w naszym kra­ju, po raz pierw­szy prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski dzie­cię­ce opo­wia­da­nia Love­cra­fta, któ­re napi­sał w wie­ku 6–12 lat. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we fir­my, posta­no­wi­ło posta­wić kan­dy­da­tom do pra­cy nie­ty­po­wy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wa­ne są oso­by, któ­re oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­cze­ni, czy zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­ka­ją m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wiel­ka inter­ne­to­wa plat­for­ma sprze­da­ży odzie­ży i wio­dą­ce kon­cer­ny medial­ne. Akcja odby­wa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com. Czy­taj dalej

-->