Sprawdzasz tag

wiersze

Aktualności

Nie żyje Julia Hartwig

Ese­ist­ka, poet­ka i tłu­macz­ka lite­ra­tu­ry fran­cu­skiej i angiel­skiej zmar­ła 14 lip­ca w Pen­syl­wa­nii w USA – w domu swo­jej cór­ki. Poin­for­mo­wa­ła o tym jej przy­ja­ciół­ka, Pau­la Sawic­ka, publi­ku­jąc n Face­bo­oku list od cór­ki poet­ki.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

27 tysięcy wierszy pojawiło się w Warszawie

1 kwiet­nia – i to nie żart! – roz­po­czę­ła się kam­pa­nia “Wier­sze w mie­ście”. Na tere­nie całej War­sza­wy poja­wi­ło się aż 27 tysię­cy wier­szy. Akcję zain­spi­ro­wa­ła kam­pa­nia skrom­niej­sza, czy­li “Wier­sze w metrze”. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Short Edition – maszyna drukująca darmowe opowiadania dla podróżujących komunikacją miejską

W naszej codzien­nej komu­ni­ka­cji miło jest cza­sem zna­leźć coś, co odwró­ci naszą uwa­gę. I cho­ciaż książ­ka zabra­na z domu zawsze jest dobrym roz­wią­za­niem, to miesz­kań­cy Fran­cji, któ­rzy codzien­nie dojeż­dża­ją do pra­cy czy gdzie­kol­wiek indziej środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej, mają nową moż­li­wość. Jest nim urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce krót­kie frag­men­ty lite­ra­tu­ry po naci­śnię­ciu jed­ne­go przy­ci­sku.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wiersz wolny na Wolnych Lekturach – czyli poezja na wolnej licencji!

Wiersz wol­ny na Wol­nych Lek­tu­rach” to nowy, inte­re­su­ją­cy pro­jekt Fun­da­cji Nowo­cze­sna Pol­ska. W jego ramach pomy­sło­daw­cy nawią­za­li współ­pra­cę ze współ­cze­sny­mi pol­ski­mi twór­ca­mi poezji, by na wol­nej licen­cji udo­stęp­nić ich tomi­ki i stwo­rzyć tym samym ory­gi­nal­ną kolek­cję. Czy­taj dalej

-->