Sprawdzasz tag

upadłość

Aktualności

Księgarnie Matras zwijają interes

Kło­po­ty finan­so­we peł­nią­cej do nie tak daw­na rolę dru­giej co do wiel­ko­ści fir­my księ­gar­skiej w Pol­sce zaj­mu­ją uwa­gę ryn­ku już prze­szło rok. Wsz­czę­te zosta­ło postę­po­wa­nie sana­cyj­ne, któ­re spół­kę mia­ło wydźwi­gnąć z doł­ka i pozwo­lić spła­cić więk­szość dłu­gów; osta­tecz­nie pro­ce­du­rę cze­ka jed­nak umo­rze­nie. W sądzie pię­trzą się wnio­ski o upa­dłość. Szko­da tyl­ko, że fir­mę na taką nie stać. Absur­dal­ne­go obra­zu dopeł­nia­ją zamy­ka­ją­ce się loka­le, a te któ­re jesz­cze na pla­cu boju pozo­sta­ły, wykrwa­wia­ją się nie­chlub­nie, ofe­ru­jąc książ­ki za nawet 10% ceny okład­ko­wej! Czy­taj dalej

-->