Sprawdzasz tag

uk

Aktualności

Fundacja zajmująca się integracją cyfrową chce zamykać biblioteki w UK?

Nie minęły dwa tygo­dnie od czasu wypo­wie­dzi w Izbie Lor­dów Par­la­mentu UK doty­czą­cych nie­pod­wa­żal­nej wagi naro­do­wych biblio­tek i lamentu miesz­kań­ców Wal­sall spo­wo­do­wa­nego pro­po­zy­cją zamknię­cia 15 z 16 lokal­nych biblio­tek, a Tin­der Foun­da­tion zaj­mu­jąca się inte­gra­cją cyfrową orze­kła, że biblio­teki nie powinny być fawo­ry­zo­wane przez pań­stwo tylko dla­tego, że są biblio­te­kami. Orga­ni­za­cja stwier­dziła, że biblio­teki nie­przy­no­szące zysków nie mają prawa bytu.   Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ