Sprawdzasz tag

Trawers

Ciekawostki Wywiady

Wywiad z Remigiuszem Mrozem

Czło­wiek, któ­ry pomi­mo zdo­by­cia tytu­łu dok­to­ra nauk praw­ny­ch, porzu­cił obie­cu­ją­cą karie­rę praw­ni­czą na rze­cz pisar­stwa. Choć na ryn­ku lite­rac­kim poja­wił się zale­d­wie 3 lata temu, już zdą­żył opu­bli­ko­wać 17 powie­ści, pod­bić ser­ca czy­tel­ni­ków i otrzy­mać pre­sti­żo­wą Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru. Remi­giu­sz Mróz to jeden z naj­więk­szy­ch feno­me­nów lite­rac­ki­ch ostat­ni­ch lat.

Czy­taj dalej