Sprawdzasz tag

The London Book Fair

Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki – ciąg dalszy!

Na face­bo­oko­wej stro­nie Insty­tutu Książki poja­wiło się oświad­cze­nie będące reak­cją na tekst Mag­da­leny Dębow­skiej, o któ­rym pisa­łem tutaj. Oświad­cze­nie nie­stety pozo­sta­wia do życze­nia rów­nie wiele co skry­ty­ko­wane wystą­pie­nia. Bra­kuje nawet pod­pisu, poja­wia się tylko enig­ma­tyczna “Dyrek­cja Insty­tutu Książki”. Czy­taj dalej

Aktualności

Kompromitacja polskiego Instytutu Książki w Londynie?

Mag­da­lena Dębow­ska, agentka lite­racka, zapo­znała się z mate­ria­łami zapre­zen­to­wa­nymi w imie­niu Insty­tutu Książki przez wice­dy­rek­tora tej insty­tu­cji Krzysz­tofa Koeh­lera oraz Andrzeja Zyska  (wydawcę i byłego pra­co­dawcę Dariu­sza Jawor­skiego, czyli obec­nego dyrek­tora IK) w ramach “Mar­ket Focus” w Lon­dy­nie. Jest to spo­tka­nie poprze­dza­jące Targi Książki w Lon­dy­nie, które odbędą się w marcu 2017. Dębow­ska, podob­nie jak część śro­do­wi­ska lite­racko-wydaw­ni­czego, jest zaże­no­wana pozio­mem wystą­pień.

Czy­taj dalej