Sprawdzasz tag

targi książki historycznej

Aktualności

Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Targach Książki Historycznej!

Gdyby Hen­ryk Sien­kie­wicz publi­ko­wał dzi­siaj, z pew­no­ścią zdo­by­wałby szczyty list best­sel­le­rów. Pró­bo­wał róż­nych form lite­rac­kich, budził żywe dys­ku­sje w spo­łe­czeń­stwie i pro­wa­dził burz­liwe życie miło­sne, które zachwy­ci­łoby współ­cze­sną bul­wa­rową prasę. Jed­no­cze­śnie trudno wyobra­zić sobie histo­rię pol­skiej lite­ra­tury bez “W pustyni i w pusz­czy”, “Krzy­ża­ków”, “Quo vadis” czy “Try­lo­gii”. Za cało­kształt twór­czo­ści został odzna­czony Nagrodą Nobla. W darze od narodu pol­skiego otrzy­mał dwo­rek w Oblę­gorku, gdzie obec­nie mie­ści się muzeum pisa­rza. Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ