Sprawdzasz tag

święta

Aktualności

Empik książką stoi?

Pisa­łem dopiero co o prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę dorad­czą Delo­itte bada­niach “Zakupy świą­teczne 2016” – z któ­rych wyni­kło, iż Polacy mimo zwięk­szo­nej puli fun­du­szy na zakupy świą­teczne, mniej chęt­nie się­gną po pre­zenty w postaci ksią­żek. Ja oczy­wi­ście ser­decz­nie nama­wiam do obda­ro­wy­wa­nia się egzem­pla­rzami dobrych powie­ści czy zbio­rów opo­wia­dań – róż­no­rod­ność rynku pozwala na dobra­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych pre­zen­tów dla każ­dego członka rodziny. Czy­taj dalej

Aktualności

Polak w święta nie poczyta – pod choinką znajdzie perfumy

Trwa gru­dzień, szał zaku­powy wre, w domach coraz czę­ściej roz­ma­wia się o cho­in­kach, świą­tecz­nych porząd­kach czy pre­zen­tach. A jak wyglą­dają przy­go­to­wa­nia do świąt, a dokład­niej zwią­zane z nimi wydatki, w licz­bach? I – co naj­waż­niej­sze – jaką rolę odgry­wają w nich wydatki na książki?

Czy­taj dalej

Ciekawostki

Choinka z książek w twoim domu?

Jest taki dzień, bar­dzo cie­pły, choć gru­dniowy
Dzień, zwy­kły dzień, w któ­rym gasną wszel­kie spory…

…tego dnia w naszych domach zazwy­czaj znaj­duje się już pięk­nie ude­ko­ro­wana cho­inka. Co jed­nak pozo­staje tym, któ­rzy nie chcą ści­nać drzewka, a nie gustują w sztucz­nych? Oka­zuje się, że wciąż mogą zacho­wać świą­teczny kli­mat, a w dodatku dać wyraz swo­jej miło­ści do lite­ra­tury! Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każdy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­jący czas do Gwiazdki – a więc także czas na kupno pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­domo, że dla książ­ko­ma­niaka ide­alną lek­turą będzie nowy wolu­min, tylko jak go wybrać spo­śród tysięcy? Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ