Sprawdzasz tag

święta

Ciekawostki

Choinka z książek w twoim domu?

choinka-z-ksiazek-9

Jest taki dzień, bar­dzo cie­pły, choć gru­dniowy
Dzień, zwy­kły dzień, w któ­rym gasną wszel­kie spory…

…tego dnia w naszych domach zazwy­czaj znaj­duje się już pięk­nie ude­ko­ro­wana cho­inka. Co jed­nak pozo­staje tym, któ­rzy nie chcą ści­nać drzewka, a nie gustują w sztucz­nych? Oka­zuje się, że wciąż mogą zacho­wać świą­teczny kli­mat, a w dodatku dać wyraz swo­jej miło­ści do lite­ra­tury! Czy­taj dalej

Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla brata

Cute adorable boy reading a book in front of the christmas tree, lying down on sledge, night time, christmas concept

Tik tak, tik tak… Już zaraz gru­dzień, co spra­wia, że każdy z nas może usły­szeć w gło­wie zegar odli­cza­jący czas do Gwiazdki – a więc także czas na kupno pre­zen­tów miko­łaj­ko­wych i bożo­na­ro­dze­nio­wych. Wia­domo, że dla książ­ko­ma­niaka ide­alną lek­turą będzie nowy wolu­min, tylko jak go wybrać spo­śród tysięcy? Czy­taj dalej